Kagalakan ni Satanas

"WALANG IBANG DIYOS KUNDI ANG SARILI KO LAMANG" "SA PAGKAALAM NITO, SINO ANG NAGTAHAS NA  SUMAMBA SA MGA HUWAD NA DIYOS NG KORAN AT BIBLIA?" - SATANAS
MULA SA QU'RET AL-YEZID

© karapatang ari 2002 - 2022 - Joy of Satan Ministries; Numero sa US Library of Congress: 12-16457, CI-476909645 Numero ng EU Copyright.

*Paalala: Ang karamihan sa mga sulatin sa website na ito ay may karapatang-ari. Pinapayagan ng may-akda na i-print ang mga ito para sa pansariling pag-aaral hangga't ito'y hindi binabago.

"Ang kadiliman ay kabaliktaran ng liwanag" - Beelzebub

MGA UPDATE - 22/Marso/2022

MAHALAGANG IMPORMASYON PARA SA MGA HINDI SUMASAMBA KAY SATANAS, MGA ATEISTA AT MGA BAGO SA ESPIRITWALIDAD

MAGDONATE PARA SA PROMOSYON AT PAG-UNLAD NG ESPIRITWAL NA SATANISMO

Pinakabagong Post Mula Sa Ating Online Forums - Ang Ritwal ng Dedikasyon: Landas Patungo sa Inisasyon

    MABUHAY

   SATANAS 

   ESPIRITWAL NA SATANISMO

  ANG AL-JILWAH ITIM NA LIBRO NI SATANAS

   MGA SERMON NI SATANAS

   ANG MGA PINAGMULAN NG SATANISMO

   PAGLALANTAD SA KRISTIYANISMO

   KAMATAYAN, ANG KABILANG BUHAY AT ANG IMPIYERNO

   ILAAN ANG IYONG KALULUWA KAY SATANAS

   MGA DEMONYO: ANG ORIHINAL NA DIYOS NG PAGANISMO BAGO ANG KRISTIYANISMO

   MGA SIMBOLO NG SATANISMO

   PARA SA MGA BAGO SA SATANISMO

   MGA BATA AT KABATAAN PARA KAY SATANAS

   SUMALI SA HUKBO NG IMPIYERNO

   MGA RITWAL AT PAGDIRIWANG NG SATANISMO

   MGA MEDITASYON

   SATANIKONG PANGKUKULAM

   MGA PAGPAPATUNAY, SANAYSAY AT ARTIKULO MULA SA MGA MIYEMBRO

   MATAAS NA ANTAS NG SATANISMO

   PAGHARAP SA KRISTIYANISMO: ANG IYONG MGA LEGAL NA KARAPATAN

   MINISTERYO

   HIMPILAN

   PAGSALI SA E-GROUPS

   MGA LINK

   AKLATAN NI SATANAS: LIBRENG PDF AT AUDIO SERMONS

May iba't ibang sekta ang Satanismo. Ang Ministeryo ng Kagalakan ni Satanas ay isang Espiritwal na Satanismo.

Ang Satanismo ay hindi isang "imbensyon ng Kristiyanismo."

Mas nauna ang Satanismo kaysa Kristiyanismo at sa lahat ng iba pang mga relihiyon.

Ang Satanismo ay hindi tungkol sa mga multo, duwende, bampira, mga halimaw ng Halloween o iba pang mga may kaugnayan dito.

Ang Satanismo ay hindi tungkol sa "kasamaan."

Ang Satanismo ay hindi isang "reaksyon sa Kristiyanismo."

Ang Satanismo ay hindi tungkol sa kamatayan.

Ang tunay na Satanismo ay tungkol sa pag-angat at pagpapalakas sa sangkatauhan, na siyang tunay na layunin ng ating Tunay na Lumikha (Satanas).

Kilala namin si Satanas/Lucifer bilang isang tunay na nilalang.

Kilala namin si Satanas bilang Tunay na Ama at Lumikhang Diyos ng sangkatauhan.

Alam namin na ang "Yaweh/Jehova" ng biblia ay isang kathang-isip na nilalang, at ang mga tao sa likod ng pagsusulong ng kasinungalingang ito ay ang tunay na mga manlilinlang ng sangkatauhan at ang mga dalubhasa sa kasinungalingan. Ito ay malinaw sa maraming mga salungatan sa loob ng biblia ng Judeo/Kristiyano, na nagpapahayag na ang tekstong ito ay gawa ng mga tao na may kaalaman sa okultismo at nagdagdag ng kapangyarihan upang gawing kapani-paniwala, at upang mag-udyok ng takot upang magkaruon ng kontrol.

Sumusunod kami sa batas.

HINDI KAMI nagtataguyod o sumasang-ayon sa anumang ritwal ng pag-aalay ng dugo o buhay. Ang gawain na ito ay mula sa Hudyo/Kristiyano, tulad ng nakasaad sa kanilang Bibliya.
Deuteronomio 12:27:
"At iyong ihahandog ang iyong mga handog na susunugin, ang laman at ang dugo, sa ibabaw ng dambana ng Panginoon mong Diyos: at ang dugo ng iyong mga hain ay ibubuhos sa ibabaw ng dambana ng Panginoon mong Diyos; at iyong kakainin ang laman."

Natuklasan namin na ang Satanismo ay ang orihinal na relihiyon ng sangkatauhan. Ginawa namin ang aming pananaliksik. Ang Satanismo ay batay sa mga sinaunang relihiyon na nauna pa sa Judaismo at Kristiyanismo ng daan-daang hanggang libo-libong taon.

Ang Kristiyanismo ay isang reaksyon sa orihinal na mga relihiyon ng Paganismo, na tinatawag na "Satanismo" na nangangahulugang "kaaway/kalaban" sa Hebreo. Kung babasahin mo ang impormasyon na nakapaloob sa website na ito, pinatutunayan namin ito.

Ang Kristiyanismo ay inimbento upang alisin ang espirituwal at okultong kaalaman (ang kapangyarihan ng isip) mula sa mamamayan at ilagay ang kapangyarihang ito sa kamay ng iilang "napili" sa ikapipinsala ng buong sangkatauhan. Ang mga kapangyarihan ng isip at kaluluwa ay lubos na totoo. Ang mga taong walang kamalayan o hindi naniniwala sa mga kapangyarihang ito ay madaling kontrolin at manipulahin ng mga bihasang gumagamit ng mga enerhiyang ito..

Ang mga Orihinal na Diyos [Demonyo] ay hindi makatarungan na tinukoy bilang mga halimaw at itinuturing na "masama" upang pigilin ang sangkatauhan mula sa espiritwal na kaalaman. Dahil dito, lubos na naglaho ang pag-unlad ng sangkatauhan sa aspeto ng espiritwalidad at intelehensiya.

Ang Espiritwal na Satanismo ay malugod na itinutulak ang lahat ng pag-aaral, kaalaman, pagsisiyasat, at malayang pag-iisip.

Ang Espiritwal na Satanismo ay sumusuporta sa paghihiwalay ng simbahan at estado. Hindi pinipilit ng mga Satanista ang Satanismo o pinuproselitismo ito.

Kinikilala ng mga Espiritwal na Satanista ang agham at naniniwala na may rasyonal at siyentipikong paliwanag ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa okulto/supernatural. Naniniwala kami na ang sangkatauhan ay malubos na napigilan sa larangang ito dahil sa panlilinlang ng Judaismo/Kristiyanismo at sa walang humpay nitong pag-atake sa agham sa loob ng maraming siglo.

Nagsasagawa kami ng power meditation upang umunlad sa espiritwal at i-angat ang aming sarili. Mahalaga ang power meditation para sa kaluluwa ng tao tulad ng pagkain para sa katawan ng tao. Ang ahas, na simbolo ni Satanas ay kumakatawan sa maapoy na kundalini na nakagulong sa ibaba ng gulugod, na kapag ito ay umakyat, binabago nito ang isip at kaluluwa ng tao sa mas mataas na antas ng pang-unawa at kakayahan. Ito ang tunay na kahulugan ng "Pag-angat ng Diyablo." Ang simbolong Ahas ni Satanas ay kumakatawan din sa helix ng DNA ng buhay.

Nagtatrabaho kami nang direkta kay Satanas. Naniniwala kami na bawat tao na may kagustuhan at magalang ay maaaring magkaroon ng personal na relasyon kay Satanas. Walang mga tagapamagitan sa Espiritwal na Satanismo; ang Ministeryo ay narito lamang para sa gabay at suporta.

Kinukuha namin ang aming mga doktrina at mga gawain direkta mula kay Satanas. Sa sobrang tagal na panahon, ang mga kaaway ni Satanas tulad ng mga simbahan ng Kristiyanismo ay malayang nagpapalaganap ng mga kasinungalingan tungkol kay Satanas at Satanismo. Ang mga kasinungalingan na ito ay naging pundasyon ng mga krimen sa okulto at iba pang kasuklam-suklam na mga gawa na hindi direktang pinopromote nila. Ang Tunay na Satanismo ay aktibo at maigting na pinipigilan sa loob ng daan-daang taon at marami sa kawalan ng kaalaman ay naniniwala sa mga kasinungalingan tungkol kay Satanas at reaksyon nang naaayon.

Ang Espiritwal na Satanismo ay isang relihiyong mahal ang buhay. Tinatanggap tayo ni Satanas kung ano tayo, ngunit ginagabayan tayo na mapaunlad ang ating sarili hanggang sa kung saan tayo ay umuunlad sa mas mataas na antas. Ang mga Espiritwal na Satanista ay malaya na mabuhay ang kanilang mga buhay ayon sa kanilang gusto- responsibilidad para sa responsable. Nabubuhay kami ayon sa natural na batas at hinihikayat ang lahat na maunlad ang kanilang sarili sa pinakamalawak na saklaw.

Alam namin na "nagliligtas" kami ng aming sariling mga kaluluwa kumpara sa mga claim ng Nazarene na nagliligtas ng sinuman. Ang Satanismo ay batay sa tunay na pagbabago ng kaluluwa sa pamamagitan ng power meditation. Ang Nazarene ay isang huwad na nilalang, na ang kanyang pagkakakilanlan ay ninakaw mula sa ilang 18+ na sinintensyahan ng pagkakapako sa krus na mga Pagan na Diyos, tulad ng Odin, na nakabitin sa puno at wala itong ibang silbi kundi upang panatilihin ang sangkatauhan sa ilalim ng kontrol ng iilang napili. Ang Nazarene ay ginagamit sa mga misa at serbisyo ng Kristiyanismo bilang isang pamalit sa isang buhay na sakripisyong dugo ng tao, na nagpapahayag ng kanilang tunay na layunin.

Ang relihiyon ng Judeo/Kristiyano ay isang malupit na panlilinlang sa sangkatauhan ng napakalaking sukat. Para magtagumpay ang isang panlilinlang, dapat na may kakulangan ng kaalaman sa bahagi ng biktima. Ang relihiyon ng Kristiyanismo at ang mga kasabwat nito ay aktibong pumipigil sa kaalaman at malayang pag-iisip, hinihikayat ang mga tao na maging alipin, at hindi kailanman nagtataguyod o nagtuturo ng anumang bagay para sa ikabubuti o pag-unlad ng sangkatauhan. Sa halip na ang mga kwento kung paano pinagaling ng Nazarene ang mga tao; ipinapakita sa atin ni Satanas kung paano natin mapapagaling ang ating sarili at gumawa ng mga tinatawag na milagro, gamit ang ating isipan at ang mga kapangyarihan ng ating sariling mga kaluluwa.

Sa pamamagitan ng pagpapalakas sa ating sarili, mayroon tayong kumpiyansa, paggalang sa sarili at nagtatamo ng espirituwal na pag-unlad at independensiya.

Ang Espiritwal na Satanismo ay walang limitasyon sa pagpapaunlad ng mga kapangyarihan ng isip- kilala bilang "mangkukulam" o "magick." Naniniwala kami sa katarungan at tulad ng mga martial artist na bihasa sa mga gamit ng Dim Mak at iba pang aspeto ng pisikal na labanan, bihasa ang mga Espiritwal na Satanista sa Itim na Sining ng "magick" kung kailanman nila ito kailanganin. Ang mga taong hindi nakakaalam ng mga kapangyarihang ito ay walang laban sa mga ito, at alam ito ng mga may kapangyarihan. Hindi pinapayagan ni Satanas ang kawalan ng katarungan.

Hindi sa anumang paraan ay sinusuportahan ng Espiritwal na Satanismo ang pang-aabuso ng espiritu tulad ng itinuturo sa mga klasikong grimoires. Ang mga Demonyo na dati ay nabigkis at napilitang gawin ang bidding ng mga mangkukulam ay ngayon ay malaya at sinuman na gumagamit ng mga pamamaraan ng siyam na talampakang bilog at mga pangalan ng "Jehova" ay nag-aanyaya ng personal na sakuna. Ang mga Demonyo ay ating mga kaibigan at may respeto at paggalang sa pagtatawag sa pamamagitan ng Satanas, nagnanais kami na magtatag ng kapaki-pakinabang na mga relasyon sa kanila.

Ang Espiritwal na Satanismo ay nagtataguyod ng indibidwalidad, kalayaan, at independensiya.

Malinaw na hindi si Satanas ang "manlilinlang ng sangkatauhan." Kaunti lamang ang kanyang mga tagasunod at hindi niya kailangan ng malalaking halaga ng yaman, kapangyarihan at kontrol upang panatilihin ang kanyang mga tagasunod.


Ang ating Nakaraan ay
Sinasadyang Sinisira
Upang Panatilihin ang KASINUNGALINGAN
Ilantad ang Conspiracy!!
Mag-click dito!!ANG KAGALAKAN NI SATANAS FORUMS:

E-CLICK ANG "HAIL SATAN" SA IBABA UPANG BISITAHIN ANG AMING INTERNET FORUMS, KUNG SAAN MAARI KANG MATUTUTO NG HIGIT PA TUNGKOL SA ESPIRITWAL NA SATANISMO.

Ang mga simbahan ng xian ay mayroong bilyon-bilyon ng dolyar. Para umunlad ang Satanismo, kailangan ang pera. Mas maraming magagawa ang Ministeryo ng Kagalakan ni Satanas kung mayroong mga pagkukunan. Magbigay ng donasyon para sa promosyon at pag-unlad ng Satanismo ngayon!